TINYGLTF_PARAMETER_TYPE_BYTE

GLTF data component type BYTE.

enum TINYGLTF_PARAMETER_TYPE_BYTE = (5120);

Meta