TINYGLTF_TYPE_SCALAR

GLTF Scalar data type.

enum TINYGLTF_TYPE_SCALAR = (64 + 1);

Meta