TINYGLTF_TYPE_MATRIX

GLTF Matrix data type.

enum TINYGLTF_TYPE_MATRIX = (64 + 16);

Meta